Disclaimer

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen op deze website zijn beschermd door het internationaal auteursrecht.

Elke kopie, aanpassing, vertaling, regeling of wijziging van (een deel van) deze website, onder welke vorm en met welk middel ook – elektronisch, mechanisch of ander – is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Iedere inbreuk kan leiden tot een burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Sommige benamingen, tekens en logo’s op deze website zijn beschermde merken.

Geschillen met betrekking tot de website van AVISE worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alleen de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om een geschil te beslechten.